HTML

Tanulásmódszertani ismeretek

2010.01.13. 22:28 TÁMOP admin

Tevékenység bemutatása

A tanulási módszerek megfelelő formáinak tanítása mindig is az iskola

alapvető feladatai közé tartozott. A Nemzeti Alaptanterv a tanulást a
kiemelten fejlesztendő területek közé sorolja, vagyis szakjától függet-
lenül minden tanítónak és tanárnak dolga a tanulás tanítása.
A tanulásmódszertan feladata azoknak a tanulási módszereknek és
annak a viszonyulásformának a megtanítása, amelyek bármely tan-
tárgy eredményes tanulásához felhasználhatók, és a  tanulók további
tanulmányainak sikeres teljesítéséhez is biztos alapot adnak. Ösz-
tönzi a tanulókat arra is, hogy tanulással kapcsolatos problémáikkal
szembenézzenek, azokra megoldást keressenek, a megismeréssel po-
zitív, örömteli viszonyt alakítsanak ki, a tanulást mindennapi életük
ritmusába, szokásrendszerükbe megfelelően illesszék be, illetve meg-
felelően és célszerűen alakítsák ki tanulásuk mindennapi szokásrend-
szerét.
Ezeket a feladatokat, célokat valósította meg Végh Melinda, a Móricz
Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola pedagógusa
azzal a 12 diákkal, akik a város két középiskolájából jelentkeztek a 18
órás foglalkozásra.
Bár a tevékenységre a tanév végén került sor, remélhetőleg a résztve-
vők hasznos információkhoz jutottak, és a jövőbeni tanulmányaik során tudják azokat alkalmazni.

 

Fotógaléria

Video